ความรู้เรื่องข้าว, บทความทั้งหมด

จุดเริ่มต้นของการใส่บาตร

ในยามเช้าของไทย หากเราออกไปเดินตามชุมชน หรือตลาดเช้า มักจะเห็นผู้คนออกมาใส่บาตรมากมาย บ้างก็เตรียมข้าวปลาอาหารจากบ้านมาใส่ หรือซื้อชุดใส่บาตรที่มีทั้งข้าว กับข้าว ขนมและน้ำ จากร้านค้าที่จัดเตรียมมาวางขาย

จุดเริ่มต้นของการใส่บาตรตามพุทธประวัติ

การทำบุญตักบาตรนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชใหม่ๆ ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประทับที่สวนมะม่วง พระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาตก็ชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมา การตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนบัดนี้

และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้เกด มีพ่อค้า ๒ คน นำข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยบาตร นี่ก็เป็นที่มาของการตักบาตรทางพระพุทธศาสนาด้วยประการหนึ่ง

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

เราใส่บาตรเพื่อะไร?

ส่วนใหญ่คงเป็นเหตุผลในด้านของความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเสียมาก คนไทยชาวพุทธนั้นมีความเชื่อว่า “ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น”

การทำบุญใส่บาตรบ้างก็อธิษฐานคาดหวังให้ในอนาคตพบเจอแต่ความสุข ได้อยู่ดีกินดี ไม่อดอยาก บ้างก็เชื่อว่าสิ่งใดที่ได้ใส่บาตรไป เมื่อตายจากภพภูมิมนุษย์ เราจะได้กินตอนอยู่ปรโลก บ้างก็เชื่อว่าเป็นการนำส่งอาหารและผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ยังมีประโยชน์ของการใส่บาตรอย่างอื่นที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอยู่นะ นั่นคือ

  • ช่วยส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมของพระพุทธศาสนา
  • ช่วยส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณรให้สามารถคงอยู่ในศีลได้
  • ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ใส่บาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร
  • ช่วยให้กำลังใจ และส่งเสริมให่เหล่าภิกษุ สามเณรได้มีโอกาสศึกาาเล่าเรียนในพระธรรม เพื่อสืบทอด และเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

การใส่บาตรเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเช้า ถือว่าผู้ที่ต้องการใส่บาตรนั้นจะต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อมาเตรียมตัวใส่บาตร จากคนที่นอนดึกตื่นสาย กลายเป็นว่าต้องนอนเร็วขึ้น ตื่นเช้าขึ้น ส่งผลให้ร่างกายมีระบบกรทำงานที่ดีขึ้น พักผ่อนเพียงพอ มีความสดชื่นในแต่ละวัน พร้อมที่จะทำงาน หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆ

ข้าวใส่บาตรหอมมะลิ

ข้าวใส่บาตร ตราธรรม คัลเจอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นมงคลทั้งหลายของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรตอนเช้า หรือกิรกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การตักบาตรเทโว ทำบุญวันพ่อวันแม่ หรือเทศกาลทำบุญวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้เช่นกัน

เลือกซื้อข้าวใส่บาตร ตราธรรม คัลเจอร์ได้ตอนนี้ >>คลิก<<

ข้อมูลอ้างอิง (Source) :

1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. (2017). สืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565. จาก. https://www.m-culture.go.th/

2. dragonrising. (2018). ประโยชน์ของการใส่บาตร ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565. จาก. https://thedragonrising.com/

3.นางสาวอนุสรา คงทุ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565. จาก. https://www.nstru.ac.th/th