ความรู้เรื่องข้าว, บทความทั้งหมด

หัวใจของ “วันมาฆบูชา”

วันพระใหญ่ใกล้เข้ามาแล้ว นั่นคือ “วันมาฆบูชา” ขึ้่น 15 ค่ำ เดือน 3
หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมออกมาทำบุญ ใส่บาตร หรือประกอบพิธีทางศาสนากันอย่างคับคั่ง

โอวาทปาติโมกข์
หลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของวันมาฆบูชา เกิดพระพุทธเจ้าได้แสดง ” โอวาทปาติโมกข์ ” เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ตรัสรู้มา 9 เดือน นับว่าเป็นหลักคำสอนสำคัญ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่การบรรลุ/หลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

          1. การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

          2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

          3. การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

          ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา นั่นคือ

  1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
  4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกวันมาฆบูชาอีกอย่างว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งมีหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4”

ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

สำหรับพุทธศาสนิกชนนิยมออกมาทำบุญในวันมาฆบูชา ทั้งการใส่บาตรตอนเช้า ถวายสังฆทาน หรือเข้าวัดฟังธรรม

นอกจากนี้ในเวลาเย็นย่ำแต่ละวัดอาจมีพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมงคล 15 ค่ำ เดือน 3 มีการแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อระลึกถึงหลักคำสอนของศาสนาพุทธ

พร้อมทำบุญวันมาฆบูชา ด้วยข้าวใส่บาตรจากข้าวธรรม ให้การใส่บาตรเป็นเรื่องสบายๆ

  • ถุงบรรจุสวยงาม
  • ขนาดกระทัดรัด มีทั้ง 100 กรัม และ 200 กรัม
  • ใส่บาตรได้ จัดชุดสังฆทานก็สวยงาม
  • ข้าวหอมมะลิ คุณภาพคัดพิเศษ 100%

พร้อมให้สั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ >>คลิก<<